Member

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับเว็บไซต์ www.kapook.com

Kapook.com

ความจำเป็นในการเก็บรวบรวม

Kapook.com (บริษัทฯ) เชื่อมั่นการดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนด้วยความมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงคุณค่าของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ www.kapook.com นี้ ได้มีการให้บริการสมาชิกโดยที่สมาชิกจะต้องกำหนดบัญชีเพื่อเก็บข้อมูล ตลอดจนรหัสผ่าน โดยทางเว็บไซต์ได้มีการกำหนดมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักมาตรฐาน ผลกระทบของการไม่อนุญาตให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะส่งผลให้ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถส่งมอบบริการที่ตรงกับคุณภาพตามที่ได้ประกาศไว้ให้กับท่านได้

ในส่วนของผู้ชมทางเว็บไซต์ได้ขออนุญาตเก็บข้อมูลเว็บคุกกี้ (HTTP cookie) ซึ่งเกิดขึ้นจากการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์โดยเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจดจำข้อกำหนดต่าง ๆ ทำให้ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างเฉพาะตัวยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถเลือกที่จะลบคุกกี้ออกโดยเลือกคำสั่งในแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ของท่านได้ตลอดเวลาที่ท่านต้องการ

ทั้งนี้ เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น จึงต้องเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็น ตลอดจนการเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย

นิยามคำศัพท์ในนโยบายฉบับนี้

“บุคคล” (Person) หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ยังมีชีวิตอยู่

“ข้อมูลส่วนบุคคล” (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงข้อมูลติดต่อทางธุรกิจที่ระบุถึงตัวบุคคล

“ข้อมูลอ่อนไหว” (Sensitive Personal Data) เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นการส่วนตัวของบุคคล ที่ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้ถูกนำไปใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลนั้น

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Controller) หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Processor) หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

เพื่อการให้บริการ บริษัทฯ ได้ขอรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ โดยระบุเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ดังนี้

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเก็บดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องขอ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล จะจัดทำบันทึกคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมด้วยเหตุผลแจ้งกลับไปให้ด้วย

ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย

ทางบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการจะดำเนินการใช้งานและเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลให้กับกลุ่มธุรกิจและพันธมิตรของผู้ให้บริการ ผู้ประมวลผลข้อมูล หรือหน่วยงานใดที่มีสัญญากับผู้ให้บริการ เฉพาะในส่วนที่จำเป็นต่อการส่งมอบบริการให้กับผู้ใช้เท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย, ประกาศจากทางราชการ ตลอดจน ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนข้อมูลลงในเว็บไซต์และบันทึกวันที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้ ปัจจุบันนโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อ 10 มิถุนายน 2563

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีการประมวลผลข้อมูล

การประมวลผลข้อมูลบนฐานของความยินยอม (Consent) โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และบนฐานในการประมวลผลอื่น ๆ ที่รองรับตามกฎหมาย ได้แก่ การประมวลผลข้อมูลจำเป็นต่อการให้บริการตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลและเจ้าของข้อมูล รวมไปถึงฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต, ภารกิจของรัฐ, ฐานประโยชน์อันชอบธรรม, ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายและฐานเอกสารประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุและการศึกษาวิจัยหรือสถิติ

การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ

บริษัทฯ มีนโยบายในการเลือกผู้ให้บริการในต่างประเทศ ที่มีมาตรการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ (appropriate safeguards) และจะสามารถบังคับใช้สิทธิ ของเจ้าของข้อมูล รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาตามกฎหมายที่จะบังคับใช้ได้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมข้อมูลของเรา เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้) ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินตามสิทธิข้างต้น โดยเราจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

หากท่านมีความประสงค์ในการยื่นคำร้องเรียนเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมไปถึงการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล การขอเพิกถอนการยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล และการส่งความคิดเห็นต่อการบริการ ท่านสามารถติดต่อทางเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดในหัวข้อ "ช่องทางการติดต่อ"

ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมข้อมูล เพื่อการใช้สิทธิถอนความยินยอม ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน, สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม, สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลฯ ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล และ สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ช่องทาง